Izdavač:
JU Javna biblioteka
"Alija Isaković"
Gradačac
javna.bi@bih.net.ba

Za izdavača:
Esed Karić

Glavni urednik:
Amir Brka
Sekretar redakcije &
CEEOL administrator:
Vaska Sotirov-Đukić
Koordinator redakcije:
Mirsa Šarić
Web master:
Edmir Kukuruzović

Prevod na engleski:
Ulvija Tanović

Ilustracije:
Art Creation Service
Bojan Bahić

Redakcija:
Amir Brka
Mirsa Šarić
Aleksandra Čvorović
Dragan Marijanović
Almir Zalihić

Monografija "Gradačac od 1945. do 1991."Optimizirano za MSIExplorer i rezoluciju 1024x768 - Optimized for MS IExplorer resolution 1024x768
Sva prava zadržana. © Copyright Diwan 2004. - All rights reserved
Sve primjedbe i prijedloge šaljite na: javna.bi@bih.net.ba for all suggestions