BILJEŠKA O AUTORU

REZIME
MONOGRAFIJE


SUMMARY

Dinko Delić:
RECENZIJA
MONOGRAFIJE

Dževad Jarebica:
RECENZIJA


Izdavač:
JU Javna biblioteka
"Alija Isaković"
Gradačac
javna.bi@bih.net.ba
Tel: +387 35 817 421
GSM: +387 61 164 060

NARUDŽBA

ORDER

PREDGOVOR

Gradačačka općina spada u red onih krajeva u BiH o čijoj prošlosti je objavljeno malo pisanih radova. Nije napisana ni cjelovita monografija za ovu općinu od najstarije prošlosti do najnovijeg doba, za razliku od susjednih općina kao što su Gračanica, Modriča, Orašje i drugih, koje su to učinile prije 15 i više godina. Istina, imamo značajne radove koji se odnose na vrijeme od najstarijeg Gradačca pa do kraja osmanskog perioda. Taj period obradio je i napisao hvale vrijedno djelo Muhamed Hadžijahić za vrijeme svoga službovanja u Gradačcu pedesetih godina prošlog stoljeća. Međutim, taj veoma dragocijen rad pod naslovom: Gradačac i okolina, nacrt za monografiju i iz pera vrsnog poznavaoca bosanske, posebno bošnjačke prošlosti, ni do danas nije publikovan iako je završen daleke 1960. godine.
O prošlosti Gradačca pisao je i Hamdija Kreševljaković, posebno o gradačačkoj kapetaniji i o pokretu Husein-kapetana Gradaščevića za samostalnost Bosne i Hercegovine (o toj temi u najnovije vrijeme štampani su vrlo cijenjeni radovi naših historičara, što je poznato široj javnosti). Ali period između dva svjetska rata, predstavlja prazninu u pisanoj građi o Gradačcu, mada je i to kao i svako drugo vrijeme bilo krcato historijskim mijenama, a narod ovoga kraja pamti ga po nezapamćenom stradanju.
O vremenu NOB-a i antifašističke borbe od 1941. do 1945. godine, najuvjerljivije djelo neosporno je rad autora Esada Tihića: Gradačac i okolina (1941-1945). Taj rad završen je 1991. godine i, takođe, čeka svoju publikaciju. Značajan prilog o ovom periodu dao je i Mehmedalija Tufekčić u knjizi Gradačac četrdeset prve, čiji je izdavač NIŠRO "Oslobođenje" Sarajevo i RO Centar za obrazovanje, informisanje i kulturu Gradačac, a koja je štampana 1975. godine. Ova knjiga doživjela je i svoje drugo izdanje sa manjim izmjenama i dopunama 1981. godine.
O razvoju gradačačkoga kraja u periodu poslije 1945. godine, nije rađena, kako smo istakli, cjelovita monografija, mada je 1980. godine u okviru izdavačke kuće NIO Poslovna politika Beograd, štampan rad grupe autora pod naslovom: OPŠTINA GRADAČAC - privredni i društveni razvoj. Međutim, taj rad je urađen nabrzinu i više predstavlja koristan prilog građi za izradu kakve sveobuhvatne monografije.
Na incijativu općinskog Odbora za pripremu monografije pod radnim naslovom: Gradačac i okolina u prošlosti, sa zadovoljstvom sam prije nešto više od dvije godine prihvatio prijedlog da obradim period o društveno-ekonomskom razvoju Gradačca od 1945. do 1991. godine, a da nisam bio dovoljno svjestan kakav me posao čeka. Mnogi akteri zbivanja iz pomenutog perioda nisu više među živima, a u protoku vremena mnogi događaji a s njima i ljudi bivaju prekriveni velom zaborava. Međutim, koristeći se djelimično sačuvanom arhivskom građom Sreza Gradačac, zatim arhivom NOO Gradačac i Skupštine općine Gradačac, kao i arhivom privrednih organizacija i ustanova, te statističkim izvještajima i podacima bivše države Jugoslavije i republike Bosne i Hercegovine, kao i drugom meritornom literaturom, prikupio sam podatke za ovu knjigu koja je pred vama.
Cilj nam je bio da prohujale procese, ljude i događaje toga doba otmemo od zaborava i prezentiramo javnosti sa dvostrukim ciljem: da starije podsjetimo na našu nedavnu prošlost, a mlađe generacije informišemo o prohujalom vremenu.
Zadatak nije bio ni malo lahak, jer nam pismeni tragovi, kao izvorni dokumenti, otkrivaju samo onaj površinski sloj života. Za dublje i potpunije istraživanje u budućem vremenu i budućim istraživačima, neka ova knjiga bude inicijalni podsjetnik i podsticaj za pisanje novih priloga o Gradačcu i gradačačkim ljudima. Jer je to, svakako, častan i koristan posao. Ako se ispune bar ove tri pomenute naznake, onda smo postigli i osnovni cilj: da ova knjiga bude vrijednost čitaocima.
U procesu prikupljanja i osmišljavanja građe za izradu monografije naišao sam na podršku pojedinaca i organizacija bez čije konstruktivne saradnje ovaj posao ne bih mogao uspješno privesti kraju. Zahvalnost dugujem recenzentima univerzitetskom profesoru dr. Dževadu Jarebici i književniku prof. Dinku Deliću, na podršci i korisnim prijedlozima, zatim Javnoj ustanovi javna biblioteka "Alija Isaković" Gradačac kao izdavaču i njenom direktoru Esedu Kariću.
Materijalnu pomoć za štampanje ove knjige dala je Skupština općine Gradačac i brojne organizacije i ustanove.
Gradačac, 22.02.2003.

Esad Sarajlić©Copyright Diwan 2002. Sva prava zadržana.
diwanmagazine@hotmail.com