Publisher:
JU Javna biblioteka
"Alija Isaković"
Gradačac
javna.bi@bih.net.ba

For publisher :
Esed Karić

Chief redactor:
Dinko Delić
Secretary &
CEEOL administrator:
Vaska Sotirov-Đukić
Coordinator:
Mirsa Šarić
Web master:
Bojan Đukić

Translator:
Ulvija Tanović

Illustration:
Art Creation Service
Bojan Bahić

Redactors:
Amir Brka
Aleksandra Čvorović
Dragan Šimović
Željko Grahovac


BOJAN ĐUKIĆ (1955)

Rođen 27.01.1955. U Sarajevu se školovao, studirao filozofiju-sociologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu; diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu – Odsjek sociologija.
Radio na bazama podataka (Armija BiH, Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine) i poslovima administriranja outsource aplikacija. Sindikalno angažovan ...

©Copyright Diwan 2004. All rights reserved.
Suggestion 800*600 or more, Central European Windows-1250 encoding.

diwanmagazine@hotmail.com