Publisher:
JU Javna biblioteka
"Alija Isaković"
Gradačac
javna.bi@bih.net.ba

For publisher :
Esed Karić

Chief redactor:
Dinko Delić
Secretary &
CEEOL administrator:
Vaska Sotirov-Đukić
Coordinator:
Mirsa Šarić
Web master:
Bojan Đukić

Translator:
Ulvija Tanović

Illustration:
Art Creation Service
Bojan Bahić

Redactors:
Amir Brka
Aleksandra Čvorović
Dragan Šimović
Željko Grahovac


VASKA SOTIROV-ĐUKIĆ (1966)

Rođena 1966 u Sarajevu, gdje se je školovala i gdje je završila Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo.
U ratu, bila je u Armiji BiH, radila je u biblioteci u Kasarni «Maršal Tito» od 1993. do 1995. godine, i srela svoga sadašnjeg, suđenoga supruga. Poslije je mijenjala više biblioteka, da bi od 1997, sa jednogodišnjim prekidom, pa do danas, bila stalno zaposlena u Biblioteci grada Sarajeva, gdje trenutno obavlja poslove voditelja Zavičajne zbirke. Profesionalno područje u kojem se specijalizovala jeste automatizacija bibliotečkog poslovanja, te novi način organizacije podataka, ne samo u vidu korištenja raznih specijaliziranih baza podataka, već i u novom menadžmentskom pristupu znanju i informaciji, koju omogućuje savremena informatička tehnologija. To je i razlog što se je priključila projektu Diwan te prihvatila obrade njegovih članaka i njihovog pohranjivanje u CEEOL bazi. Nekoliko članaka na tu temu objavila je u stručnom časopisu Bibliotekarstvo.

©Copyright Diwan 2004. All rights reserved.
Suggestion 800*600 or more, Central European Windows-1250 encoding.
javna.bi@bih.net.ba